1
9
about_us3

บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท อุตสาหกรรมสากลบรรจุภัณฑ์ จำกัด  แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520

การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศให้เติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป ความยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจึงเป็นเครื่องหมายการค้าสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศที่มีกำลังการผลิตเกือบ 100,000 ตันต่อปีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ มากมาย

บริษัทฯ มีโรงงานจำนวน 2 แห่งโดยศานติ 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 27 ไร่ และศานติ 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาร่วมใจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่โดยศานติ 2 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริการและคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • สร้างองค์กรให้แข็งแกร่งเพื่อพร้อมรับความเปลื่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสามารถดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท
  • ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยในการทำงาน
    รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สร้างบรรยากาศการทำงานโดยเปิดให้พนักงานได้แสดงความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ชุมชนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯจึงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบข้างและกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดจนถือเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของบริษัทฯ ในการตอบแทนสู่สังคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่จะไม่เกิดผลเสียด้านมลภาวะต่อชุมชนรอบข้าง โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันมลภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและปกป้องการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสังคม

CERTIFICATE-ISO 9001-2008-Thai

มุ่งมั่นสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จากการตระหนักเรื่องคุณภาพตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001   ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการในทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอต่อการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ  นโยบายคุณภาพจะได้รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการ

ระวิ เกษมศานติ์

กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

จิรพล เกษมศานติ์

กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ ผู้จัดการฝ่ายตลาด

ทีมงานของเรา

คุณกมลา สิงหศิวานนท์

ผจก.อาวุโสฝ่ายการเงิน

คุณคนึงนิจ ศิริมงคล

ผจก.อาวุโสฝ่ายขาย

คุณรังสรรค์ เพ็ญแสงทอง

ผจก.อาวุโสฝ่ายขาย

คุณอนุสรณ์ พงศ์กิจวรสิน

ผู้จัดการฝ่ายขายกล่อง

คุณพรทิพย์ ต้นจำปา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณณวัสน์ ธนสีห์สุขเกษม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่น

คุณมนตรี อนันต์ธนสาร

ผู้จัดการปฏิบัติการการผลิต

คุณสมจิต ว่องวิทยากุล

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

คุณสมเกียรติ ไชยคิรินทร์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

คุณธนันท์รัฐ พรหมสิริแสง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณพิชัย คำดี

Logistics, QMR, ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ขนส่งและคลังสินค้าสำเร็จรูป

คุณสมนึก งามตามพงศ์

ผู้จัดการอาวุโส ศานติ 2

จินตนา แสงจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตกล่อง