Corrugated Sheet Boards

  • ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกหลากหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เทคโนโลยีที่ใช้พิมพ์เป็นแบบฟิกโซกราฟฟิก
  • สามารถพิมพ์ได้ 3 สี และรองรับกล่องลูกฟูกได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดถึงขนาดใหญ่สุด

Corrugated Carton Boxes

box_dimension

Dimension

The dimensions for corrugated boxes are always stated in the sequence of length (L) x Breadth (B) x Height (H) or length (L) x Width (W) x Height (H).

Slotted Type Boxes

1. Regular Slotted Container (RSC)

เป็นกล่องที่มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน โดยที่ฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่แนวกึ่งกลางตามด้านยาวของฝา กล่อง และฝากล่องแผ่นในเว้นช่องห่างตามขนาดของกล่อง กล่องกระดาษลูกฟูกแบบนี้ผลิตได้ง่ายจากแผ่นกระดาษลูกฟูกแผ่นเดียว สิ้นเปลืองวัสดุน้อย สามารถจัดส่งให้ลูกค้าเป็นแผ่นราบเสมอกัน ซึ่งคลี่ออกพับเป็นกล่องได้ทันที ง่ายต่อการบรรจุและปิดกล่อง และสามารถดัดแปลงขนาดเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิด

A_0201
AA_0201

2. Overlap Slotted Container (OSC)

คล้ายกล่องแบบ RSC แต่กล่องแบบนี้ฝากล่องแผ่นนอกซ้อนทับกัน โดยระยะที่ซ้อนทับกันนี้ ไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว และมีความยาวไม่มากกว่าความกว้างของกล่อง กล่องแบบนี้มักใช้ในกรณีที่กล่องมีขนาดด้านยาว แตกต่างจากด้านกว้างมากๆ ซึ่งทำให้ฝากล่องแผ่นในห่างกันมาก และกล่องจะเปลี่ยนรูปทรงจากที่ต้องการได้ง่าย

B_0202
BB_0202

3. Full Overlap Slotted Container (FOL)

มีลักษณะกล่องแบบ OSC แต่กล่องแบบนี้จะมีระยะซ้อนทับกันของฝากล่องด้านนอกเท่ากับความกว้างของกล่อง

C_0203
CC_0203

4. Center Special Slotted Container (CSSC)

มีลักษณะคล้ายกล่องแบบ RSC แต่กล่องแบบนี้ ฝากล่องแผ่นในบรรจบกันที่แนวกึ่งกลางตามด้านกว้างของกล่อง และสิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ผลิตมากกว่าแบบ RSC

D_0204
DD_0204

5. Center Special Overlap Slotted Container (CSO)

มีลักษณะกล่องตามแบบOSC คือ มีฝากล่องแผ่นนอกซ้อนทับกัน และเพิ่มลักษณะฝากล่องแผ่นในบรรจบกันที่แนวกึ่งกลางตามด้านกว้างของกล่อง เป็นการช่วยเสริมความแข็งแรงทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง อนึ่งกล่องแบบนี้ยังแบ่งเป็นแบบ Partial Overlap และ Full Overlap อีกด้วย

E_0205
EE_0205

6. Half Slotted Container with Cover (SCHS)

ลักษณะกล่องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝาครอบและตัวกล่อง ฝาครอบเป็นแบบ Design Style ซึ่งมีความสูงน้อยกว่า 2/3 ของความสูงตัวกล่อง สำหรับตัวกล่องอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งของ Slotted Container ดังกล่าวข้างต้น แต่มีฝากล่องเพียงด้านเดียว กล่องแบบนี้ใช้กันมากในกรณีที่มีการเปิดและปิดกล่องบ่อยครั้ง

F_0207
FF_0207

7. Half Slotted with Half Slotted Partial Cover (PTHS)

ลักษณะกล่องประกอบด้วยกล่องแบบ Slotted Container ซึ่งมีฝาด้านเดียว 2 ส่วน สวมเข้าด้วยกัน โดยที่กล่องส่วนบนมีความสูงไม่น้อยกว่า 2/3 ของความสูงของกล่องส่วนล่าง กล่องแบบนี้มีความแข็งแรงของด้านข้างเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันมิให้กล่องบวมออกด้านข้าง เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สามารถอัดตัวกันแน่นขึ้นเรื่อยๆ

G_0209
GG_0209

Telescope Type Boxes

1. Full Telescope Design Style Box (FTD)

ลักษณะกล่องประกอบด้วยฝาครอบและตัวกล่อง ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นกล่องแบบ Design Style ที่มีด้านปิดเพียงด้านเดียว ฝาครอบจะมีความสูงเท่ากับความสูงของตัวกล่อง กล่องแบบนี้ทนต่อการวางซ้อนกันได้ดีขึ้น มีความแข็งแรงทางด้านข้างดีขึ้น เปิด ปิด ได้สะดวกและเหมาะกับการบรรจุ หนังสือ สมุด กระดาษรีม และอื่นๆ ที่มีลักษณะเรียบ

I_0301
II_0301

2. Full Telescope Half Slotted (FTHS)

ลักษณะกล่องประกอบด้วยกล่องแบบ Slotted Container ซึ่งมีฝาด้านเดียว 2 ส่วน สวมเข้าด้วยกัน แต่กล่องส่วนบนมีความสูงเท่ากับกล่องส่วนล่าง กล่องแบบนี้ทนต่อการวางซ้อนกันได้ดีขึ้น และใช้กันมากในการบรรจุผัก ผลไม้สดต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการเปิดออกเพื่อตรวจสภาพสินค้าที่บรรจุภายในและสภาพกล่องด้วย

 

J_0302
JJ_0302

Folder Type Boxes (Die-cut)

1. Folder Type Boxes (Die-cut)

มีลักษณะแบบ Design Style มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางรูปแบบมีล็อกในตัว สามารถประกอบใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องมีตัวยึดอื่นๆ ช่วย

K_0422
KK_0422

Interior Fitments/ Partitions

เป็นส่วนประกอบภายในของกล่อง ใช้เพื่อการป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในกล่อง มีรูปแบบหลากหลายขึ้นอยู่ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบรรจุ

0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0920
0921
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935

Services

  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ รับให้คำปรึกษา