ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

*อายุ 22 ปีขึ้นไป
*วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
*มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
*มีความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย
ติดต่อได้ที่: hrspc@sarnti.co.th

ผู้ตรวจสอบและส่งมอบสินค้า 1 อัตรา

*อายุ 22ปีขึ้นไปหรือ
*วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือมีประสปการณ์ทำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
*มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในงานสูง
*มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบริษัท
*มีความจงรักภักดีต่อองค์กร

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

*เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
*มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
*มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี

ชื่อ-นามสกุล (จำเป็น)

อีเมลล์ (จำเป็น)

หัวข้อ

ข้อความ